Actueel

Zienswijze " Mooi Voorburg" op het Ontwerpbestemmingsplan Oude Dorpskern Voorburg.

 

1. Inleiding en observaties.
--------------------------------------
Het ontwerp geeft blijk van een langetermijnvisie en is integraal van opzet.
Het erkent de cultuurhistorische waarden en legt de nadruk op de centrumfunctie van het Beschermde Dorpsgezicht en kan bijdragen tot een revitalisatie van een hoogwaardig verblijfsgebied en tot de gewenste diversiteit van het winkelaanbod.(zie ook pag. 28 hoofdstuk 4.3.3 Economische analyse en pag. 89 hoofdstuk 8.2.3. Bestemmingen Oude Dorpskern.)
Het conserverend karakter van het bestemmingsplan, waarborgt in samenhang met een
stringent handhavingsbeleid, het behoud van het beeld van de huidige bebouwing.

Het valt op dat de definities van het Beschermde Dorpsgezicht niet overeenkomen met de gebiedsbepaling in het Ontwerpbestemmingsplan.
Waarom dat het geval is wordt niet duidelijk gemaakt.

Het Ontwerpbestemmingsplan moet aansluiten op de Ontwikkelingsvisie Oude Dorpskern die in 2004 is vastgesteld. Op welke onderdelen daarvan afgeweken wordt  is eveneens niet duidelijk. gemaakt. Het verdient de voorkeur  aanbeveling  om expliciet  aan te geven op welke plaatsen en waarom van voormelde visie wordt afgeweken.

Ook ontbreekt een verwijzing naar het monumentenregister, met als gevolg dat niet alle monumenten juist zijn opgenomen.

Tenslotte zijn de tekeningen niet altijd duidelijk als het om functievermeldingen gaat. Er kan niet nauwkeurig uit afgeleid worden waar precies de functie “wonen 1” geldt en waar precies de functie “horeca” is gesitueerd. Bovendien wordt hier consequent de functie “horeca 1,2” gebruikt.
De vraag doet zich voor of de onlangs geopende ijssalon aan de Parkweg de functie “horeca” heeft.

 

2. Opmerkingen en aanbevelingen, verwijzend naar de onderstaande pagina’s.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.1 pag. 21 hoofdstuk 4.2.2. Stedenbouwkundige opzet

De voorgenomen herinrichting van de Parkweg, zou aanleiding kunnen zijn om(dit gedeelte van)  de Parkweg onderdeel te maken van het Beschermde Dorpsgezicht, voorzien van bomen en klassieke gietijzeren lantarenpalen en daardoor beter te laten aansluiten aan de Herenstraat en omgeving.

2.2 pag. 24 en 25 hoofdstuk 4.2.4 Verkeersstructuur.

Analoog aan de entree van de Franse Kerkstraat, zou het begin van de promenade beter moeten worden gemarkeerd. De afsluiting van het autoverkeer (van Schagenstraat, Herenstraat en Vlietstraat is hiervan een logisch gevolg en wordt toegejuicht. (zie ook pag. 40 hoofdstuk
5.2.3. Ruimtelijke visie)
Het is aan te bevelen om in deze straten en ook in de Kerkstraat en de Franse Kerkstraat, geen langzaam verkeer zoals fietsers en scooters, toe te staan. De huidige “gedoog situatie”, om uitsluitend op zaterdagen een fietsverbod te handhaven, leidt tot onduidelijke verkeerssituaties en is daarmee per definitie gevaarlijk voor wandelaars. Bovendien is dit strijdig met het karakter van een echte promenade, waar per definitie uitsluitend gewandeld wordt.

2.3 pag. 26 hoofdstuk 4.2.6 Waterstructuur

Het bestuur van de stichting Mooi Voorburg heeft in april 2007, onder de titel “Kansen voor Corbulo” onder meer gepleit om de verschillende dwarsverbindingen vanaf de Vliet, de zgn. overkluisde zijtakken, te vervangen door open water. (zie ook pag. 55 hoofdstuk 6.5.3 Beleid)
Een belangrijk element in “Kansen voor Corbulo” is de uitbreiding van de passantenhaven.
Dit zou kunnen leiden tot meer levendigheid in Herenstraat en omgeving  Daarbij behoren de noodzakelijke voorzieningen voor passanten. (zie ook pag. 27 hoofdstuk 4.3.3 Economische analyse).
In dit kader valt het op dat het Gemeentelijk Servicecentrum aan de Herenstraat, dat in de toekomst mogelijk leeg zal komen te staan, nog geen andere bestemming heeft gekregen.

2.4 pag. 36 en 37 hoofdstuk 5.2.1 Versterking van de Oude Dorpskern.

Omdat de besluitvorming over de centrale huisvesting van de gemeente Leidschendam-Voorburg nog niet (helemaal) is afgerond en het dus niet duidelijk is, wat er met het Servicecentrum aan de Herenstraat 42 gaat gebeuren, zou overwogen kunnen worden om dit te combineren met een bezoekerscentrum i.s.m. met het Toeristisch Informatie Punt  (baliefunctie).
Dit zou ook kunnen worden gehuisvest in het pand aan de Herenstraat 1.

2.5 pag. 42 hoofdstuk 5.2.3 Ruimtelijke visie.

Herinrichting Parkweg: Hoewel de stichting Mooi Voorburg inmiddels afzonderlijk en schriftelijk heeft gereageerd op dit plan, wil het in deze reactie aandacht vragen voor een onduidelijkheid voor wat betreft de aard van de voorgenomen bestrating.
In het herinrichtingsplan Parkweg wordt gesproken over het aanbrengen van “stil” asfalt, terwijl in het bestemmingsplan “gebakken materiaal” als verfraaiing wordt genoemd . Dit laatste heeft  overigens de voorkeur van “Mooi Voorburg”. Daarmee zal de westzijde van de Parkweg meer bij de Oude Dorpskern worden betrokken.

2.6 pag. 43 hoofdstuk 5.2.3 Ruimtelijke visie

De stichting “Mooi Voorburg” heeft zich in het recente verleden positiefkritisch uitgesproken over de herinrichting van de stationsomgeving en het O.V. Knooppunt Voorburg.  Het MV-bestuur erkent dat elke beoogde verbetering van de huidige weinig aantrekkelijke omgeving, winst is maar niet in verhouding staat tot de kosten die hiermee gepaard gaan.
Voor wat betreft de mogelijke verplaatsing of verdwijning van het huidige kunstwerk, ziet “Mooi Voorburg” een goede aanleiding om het beeld van vader en zoon Huygens te verplaatsen van het “moeras” in park Vreugd en Rust, naar dit te herinrichten stationsplein en in ieder geval “ergens in de buurt van Hofwijck”. Het bestuur van “Mooi Voorburg” is unaniem van mening, dat daarmee een historische vergissing zou kunnen worden goedgemaakt.

2.7 pag. 50 hoofdstuk 6.3 Horeca en milieuzorg.

”Mooi Voorburg” deelt de opvatting om in het plangebied geen nachthoreca toe  te staan.

2.8 pag. 60 hoofdstuk 6.7.1. Wegverkeer.

In de reactie van “Mooi Voorburg” op de herinrichting van de Parkweg  is voorgesteld om in het te herinrichten gebied, een maximumsnelheid van 30 km/uur in te voeren.

2.9 pag. 88 Lijst van alle monumenten

Deze lijst lijkt niet compleet en is bovendien onduidelijk.
De Kerkstraat kent geen huisnummer 60-60a, maar wel 58-60.
Wat wordt bedoeld met bij 60, achter 65, bij 65 en bij 61? Gaarne concreet noemen om welke monumenten het gaat.
Op de verbeelding zijn deze verwijzingen ook niet terug te vinden.

2.10 pag. 91 hoofdstuk 8.3 Bestemmingsregels.

In dit hoofdstuk “wonen”  zou aandacht besteedt kunnen worden aan de status van het brugwachtershuisje en omgeving aan de Kerkstraat (zie ook pag. 93 Toepassing en handhaving van het bestemmingsplan onder “monumentenstatus”).
Op de tekening staan hier 2 gebouwen. Gaat het hier om de illegaal neergezette schakelkast?
Het verdient aanbeveling als dat het rijksmonument brugwachtershuisje bij de Kerkbrug (Rijksmonument! weer in oude luister wordt hersteld inclusief het kleine stukje groen met hekwerk rondom het huisje.

Verbeelding

Blad 1 van 3: Zoals gezegd zijn niet alle monumenten duidelijk weergegeven.
Waarom hebben alle horecagelegenheden de functie “horeca 1,2” gekregen? Er is zo geen verschil tussen cafés en restaurants. Er staat nergens vermeld dat er maar één café mag zijn in de Oude Dorpskern.
De ijssalon heeft in het geheel geen horecafunctie.
De definities C en C1 zijn niet duidelijk en worden bovendien niet per pand aangegeven.
Staat de nieuwbouw in de Schoolstraat gepland in het waterkeringsgebied?
Ook komen de kaderlijnen van de gebouwen niet overeen met de huidige situatie. Zijn hier met dikke lijnen alleen de hoofdgebouwen aangegeven? En zijn de dunne lijnen de bijgebouwen?

Blad 2 van 3:
Het is vreemd dat het gehele plangebied de waarde Archeologie hoge verwachting heeft gekregen behalve het gebied van Rustoord.

Blad 3 van3:
Op de verbeelding is het gebied van het Beschermde Dorpsgezicht niet juist weergegeven.
Het gedeelte van de Prins Albertlaan aan de parkzijde ontbreekt, evenals een stukje van de Huygensstraat langs de Utrechtsebaan.


3. Slotconclusie en aanbevelingen.

-------------------------------------------------

Het voorliggende plan geeft een duidelijke visie op de langere termijn met behoud van de kwaliteit van het Beschermde Dorpsgezicht.
Onduidelijk is waarom de definities van het plangebied niet overeenkomen met die van het Beschermde Dorpsgezicht.
Onduidelijk is ook waar het ontwerpbestemmingsplan afwijkt van de in 2004 vastgestelde Ontwikkelingsvisie Oude Dorpskern Voorburg.
De lijst van monumenten zou nader uitgewerkt moeten worden en de verbeelding zou beter leesbaar gemaakt moeten worden voor wat betreft de functieaanduidingen.
Tenslotte verdient het aanbeveling om eigenaren van panden erop te wijzen wat de mogelijke wijzigingen voor hen betekenen.

Ontwerpbestemmingsplan oude dorpskern Voorburg 2011

Recente publikatie: Antwoord van de gemeente op de zienswijze ingediend door Mooi Voorburg op het Ontwerpbestemmingsplan Oude Dorpskern Voorburg.


terug naar actueel