Actueel

ANTWOORD VAN DE GEMEENTE OP DE ZIENSWIJZE INGEDIEND DOOR 'MOOI VOORBURG' OP HET ONTWERPBESTEMMINGSPLAN OUDE DORPSKERN VOORBURG.

De stichting Mooi Voorburg heeft  op 5 april j.l. een zienswijze op het 'Ontwerpbestemmingsplan Oude Dorpskern Voorburg' bij de gemeente ingediend. In beginsel kan Mooi Voorburg zich in het ontwerp vinden, maar er is om een aantal verduidelijkingen gevraagd en zijn er onvolkomenheden geconstateerd.

(De 'Mooi Voorburg' zienswijze is integraal te lezen onder de rubriek 'actueel' van deze website)

Op 10 juni j.l. heeft de gemeente daarop gereageerd.

Op een vraag van Mooi Voorburg,  waarom het bestemmingsplan niet lijkt aan te sluiten op de eerder verschenen “Ontwikkelingsvisie Oude Dorpskern 2004”, antwoordde de gemeente,  dat er sinds 2004 het één en ander in het plangebied is veranderd.  Met deze ontwikkelingen is in het ontwerpbestem- mingsplan rekening gehouden en het vormt een juridische kader,  waarin de ruimtelijk functionele situatie van de Oude Dorpskern is vastgelegd. De ontwikkelingen vanaf 2004 zijn zo goed mogelijk in het bestemmingsplan opgenomen. Kortom, het is een blauwdruk voor wat wel en niet kan in het Beschermde Dorpsgezicht.

Los van het Ontwerpbestemmingsplan gaf de gemeente – op een vraag van Mooi Voorburg – aan,
dat het brugwachtershuisje bij de Kerkbrug (Rijksmonument!) weer in het najaar van 2011 in oude luister zal worden hersteld.

Daarnaast heeft Mooi Voorburg een aantal onduidelijkheden en discrepanties in het bestemmingsplan waargenomen en deze aan de gemeente doorgegeven. Op grond daarvan zijn een aantal aanpassingen in het ontwerp doorgevoerd.

Op basis van de voorliggende tekst kan Mooi Voorburg akkoord gaan met het ontwerpbestemmings- plan. De stichting zal natuurlijk de vinger aan de pols houden daar waar het gaat om de toepassing van de in het plan opgenomen regels en voorschriften.


Recente publikatie: Vergadering commissie Openbaar Gebied.


Voorgaande publikatie: Zienswijze 'Mooi Voorburg' op het Ontwerpbestemmingsplan Oude Dorpskern Voorburg.

terug naar actueel