Actueel

“Mooi Voorburg” op de donateursmiddag in de schaduw van Thorbecke.

Oktober is de maand van de geschiedenis. Daarom werd op de traditionele donateursmiddag, die plaatsvond op zondag 16 oktober 2016 in theater Ludens,  een toneelstuk opgevoerd met een historisch thema en een intrigerende titel: “In de schaduw van Thorbecke”.

 
foto's Barbara Koppe

Dit toneelstuk, geschreven in 2015 door Philip Walkate, werd gespeeld door acteurs van het toneelgezelschap “Het Portret Spreekt”. De historische reis door de geschiedenis begon in 1817 ten tijde van Koning Willem III en eindigde in 1948, toen de regeerperiode van Koningin Wilhelmina afliep. Centrale figuur daarin was Johan Rudolph Thorbecke,  een bevlogen staatsman en architect van de ingrijpende grondwetswijziging in 1848, die tot hevige aanvaringen leidde met de toenmalige soevereine vorsten van het Huis van Oranje.

foto Barbara Koppe

De acteurs speelden hun verschillende dubbelrollen met verve en voerden figuren op, die een belangrijke rol hebben gespeeld in dit omstreden veranderingsproces, waarbij de koning minder macht kreeg maar een symbolische rol zou gaan vervullen. Thorbecke, een vurig aanhanger van het liberale gedachtegoed, was ook de grondlegger van de drie bestuurslagen: het Rijk,  de Provincie en de Gemeente, bekend als “Het Huis van Thorbecke”. Dit “bouwwerk” is nog steeds de basis van onze huidige parlementaire democratie. Onder de ongeveer 130 donateurs en andere belangstellenden, bevond zich ook wethouder Frank Rozenberg (o.a. Cultuurhistorie) in gezelschap van zijn partner.

foto Barbara Koppe

Na een korte introductie door bestuurslid en ceremoniemeester, Niek Lamme, sprak  de voorzitter van “Mooi Voorburg”  Kees Verbeek,  in een welkomstwoord  zijn waardering uit voor de steun die de stichting krijgt van haar donateurs. Daarom wordt jaarlijks  voor hen als blijk van waardering een dergelijke matinee georganiseerd.  Hij een legde een verband met Voorburg door in herinnering te brengen, dat Thorbecke (1798-1872) een tijdgenoot was van de in Voorburg op de buitenplaats “Vreugd en Rust” geboren Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876). Guillaume was eveneens een staatsman en een geducht politiek tegenstander van Thorbecke. Groen van Prinsterer was als antirevolutionair een andere politieke mening toegedaan en een pleitbezorger voor het Protestants-christelijk onderwijs.
Ook was hij een groot bewonderaar van Constantijn Huygens en heeft in 1849 Hofwijck van de sloop gered door de buitenplaats te kopen.

Na afloop van het toneelstuk, werden de acteerprestaties van de spelers met een enthousiast applaus beloond en onderstreept met een fraaie bos bloemen, overhandigd door Niek Lamme.  De voorzitter bedankte tot slot alle medewerkers,  waaronder de vrijwilligers van het theater,  die hadden bijgedragen aan het welslagen van deze onderhoudende voorstelling.

foto Barbara Koppe

Voordat de bezoekers zich naar de foyer  begaven, stond de uitreiking van het “Mooi Voorburg” jubileuminsigne op het programma. Het is een reversspeld met het logo van “Mooi Voorburg”. Donateurs die de stichting al meer dan 25 jaar steunen komen hiervoor in aanmerking.  Uit de administratie bleek, dat dit jaar vier donateurs het insigne in ontvangst mochten nemen.
Deze waren persoonlijk uitgenodigd om naar het theater te komen. Het betrof de volgende donateurs,  allen afkomstig uit Voorburg :
Mevrouw J.A.Walvis-Addens en de heren J.R. Blankenstein, N.A.M. Blonk, K.S.J. Verschoor. Namens het bestuur werden deze loyale donateurs gefeliciteerd met hun onderscheiding en bedankt voor hun langdurige steun aan “Mooi Voorburg”. Eén van de “jubilarissen”  had gehoor gegeven aan de uitnodiging en werd gevraagd op het podium te komen om zijn speld in ontvangst te nemen. Het betrof de heer N.A.M. Blonk.
De drie andere jubilerende donateurs krijgen de reversspeld binnenkort met een bedankbrief thuisbezorgd. Daarna verliet het publiek de zaal  om zich naar de foyer te begeven en nog even na te praten.  

 

<< Vorige pagina