Actueel

“Mooi Voorburg” praat mee over inrichting van het “Huygenskwartier Voorburg”.

Informatiebijeenkomst.

Op 2 februari jl. vond een informatiebijeenkomst plaats in Museum “Swaensteyn”, waar namens het voltallig aanwezige College van B & W,  o.a. wethouder Frank Rozenberg de ambitieuze plannen bekend maakte en toelichtte ten overstaan van de verzamelde pers en vertegenwoordigers van de gesprekspartners, die vanaf het begin betrokken zijn geweest bij de ontwikkelingen die de oude dorpskern van Voorburg onderscheidend, levendig, aantrekkelijk en toekomstbestendig moeten maken. Daarbij spelen economische aspecten een prominente rol. Geen vestigingen van grote winkelketens, maar wel hoogwaardige speciaalzaken en horeca.

foto “Ot Douwes”

De introductie van de naam “Huygenskwartier Voorburg”, waarvan het gebied zich uitstrekt van de buitenplaats Middenburg aan het Westeinde tot aan Park Vreugd & Rust en van de Vliet tot en met de Parkweg, is in gezamenlijk overleg tot stand gekomen en heeft de instemming van alle partijen. Het is een   naam die tot de verbeelding spreekt en naar verwachting ook internationaal zal aanslaan.
In samenspraak met o.a. Het Ondernemersfonds Historisch Voorburg,  de Wijkvereniging Oud-Voorburg,  het MKB, beleidsmedewerkers van de gemeente en de stichting “Mooi Voorburg”, zijn het afgelopen jaar tijdens meerdere bijeenkomsten plannen ontwikkeld. Er zijn talloze goede en minder goede voorstellen tijdens de brainstormsessies ingebracht. Alle betrokken partijen, de zgn. “stakeholders”, zijn unaniem van mening, dat positionering en profilering van historisch Voorburg  voor verbetering vatbaar zijn.
Opvallend waren de eensgezindheid en het enthousiasme, waarmee de gesprekspartners hebben deelgenomen aan het onderling overleg. Bij de verdere uitvoering van het “Actieprogramma Huygenskwartier Voorburg”, zal een kleiner gezelschap betrokken blijven. Er is een stuurgroep gevormd, die het uitvoeringsproces zal begeleiden. Deze groep bestaat uit:

 • Bettina Wouters  (Ondernemersfonds Historisch Voorburg)
 • Peter v.d. Ploeg en/of Janelle Moerman (directie Museum “Swaensteyn” en “Huygens' Hofwijck”)
 • Anneloes Blok  (voorzitter Wijkvereniging “Oud-Voorburg”)
 • Kees Verbeek (voorzitter stichting “Mooi Voorburg”)

Deze stuurgroep zal ambtelijke worden ondersteund. Na afloop van de presentatie konden vragen gesteld worden aan de vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en aan die van de “stakeholders”.

Open Raadhuisavond.

Na deze informatiebijeenkomst, werden de aanwezigen opgeroepen om zich naar de raadzaal te begeven om daar aansluitend een zgn. Open Raadhuisavond bij te wonen. Daar zouden de voorgenomen plannen aan de leden van de gemeenteraad worden voorgelegd en toegelicht. Ook de “stakeholders” kregen de gelegenheid om de door hen aangedragen ideeën en wensen kenbaar te maken. Verrassend was het voorstel van het College om een driehoeksruil van gemeentelijke panden ter sprake te brengen. Dit “pandje verbeuren” omvat de volgende herhuisvestingsplannen:

 • Museum “Swaensteyn” verhuist van Herenstraat 101 naar Huize “Swaensteyn” Herenstraat 72.
 • De Raadzaal en de Griffie verhuizen van Herenstraat 72 naar Herenstraat 42.
 • “Artibrak” verhuist van Herenstraat 44 ook naar Huize” Swaensteyn” Herenstraat 72.
 • Het pand Herenstraat 101 waar Museum “Swaensteyn”  nu is gevestigd, zal worden verkocht.

Dit alles onder voorbehoud, want eerst zal er een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd en uiteindelijk moet de gemeenteraad haar goedkeuring er aan geven. Toch waren de algemene gevoelens die avond: “Nu of nooit (meer)!”. Als er nu geen draagvlak wordt gevonden voor deze collegevoorstellen, dan zal het er in de komende tien jaar niet meer van komen en hoe treffen de dan de oude dorpskern van Voorburg aan?. Kortom, het is een kans om nu te benutten en niks doen is eigenlijk geen optie. Maar het College zal veel overtuigingskracht nodig hebben om de meerderheid van de gemeenteraad achter deze voorstellen te krijgen. Het is zeker  nog geen gelopen race.  De discussie over het historisch centrum van Voorburg is in ieder geval hiermee in gang gezet en het gebied heeft de aandacht gekregen die het verdient. De stichting “Mooi Voorburg” heeft jarenlang aangedrongen op een integraal en samenhangend beleid. Deze aanpak van dit College met de plannen voor oud Voorburg is daar een goed voorbeeld van.

 


De Van Schagenstraat afgesloten vanwege een biologische markt

Fysieke aanpassingen, verbeteringen en verfraaiingen.

Voorafgaande aan de mogelijke verhuisplannen, zal dit voorjaar een begin gemaakt worden met een aantal fysieke maatregelen, die de Herenstraat e.o. een uniform en verzorgd uiterlijk moet geven. Het is nu eenmaal goed toeven in een omgeving, die er aantrekkelijk uit ziet en uitnodigend is voor het winkelend publiek.De volgende verfraaiingen, aanpassingen en verbeteringen zullen worden uitgevoerd:

 • Dit voorjaar worden de lantaarnpalen geschilderd en voorzien van zgn. “hanging baskets”.
 • Er wordt nieuw straatmeubilair zoals banken, afvalbakken en paaltjes geplaatst, in de uitvoering die  door de fabrikant beschreven wordt als “eigentijds klassiek”.
 • “Overbodige” paaltjes worden, mede op basis van een voorstel van “Mooi Voorburg”, verwijderd.
 • De detonerende witte gevel (met de “luidsprekers”) links van het voormalige gemeentehuis aan de Herenstraat 42, zal in de stijl van de omringende panden worden aangepast.
 • Bij wijze van proef zal de Van Schagenstraat voor doorgaand snelverkeer worden afgesloten en zodoende logisch aansluiten op en onderdeel worden van het bestaande voetgangersgebied van de Herenstraat. Daardoor wordt de straat geschikt voor incidentele evenementen, zoals bijv. “Jazz Culinaire”, het houden van een biologische markt en voor het inrichten van terrassen.
  Een aanvullende wens van de stichting “Mooi Voorburg” is het aanbrengen van voorzieningen voor het plaatsen van fietsen. Dat kan gerealiseerd worden op de vrijgekomen ruimte van de 14 huidige parkeerplaatsen, rekening houdend met enkele invalidenparkeerplaatsen. Het opgeven van deze 14 plaatsen wordt inmiddels ruimschoots gecompenseerd door de uitbreiding van de parkeermogelijkheden onder het Marianneviaduct.
  Bijgaande foto illustreert de behoefte aan parkeerfaciliteiten voor fietsen. Nu al worden fietsen met kettingsloten vastgeketend aan het onlangs geplaatste nieuwe straatmeubilair met  alle (schade)gevolgen van dien. Dat geldt ook voor het parkeren van fietsen, die nu gestald worden tegen het zgn. Wilhelminasierhek, nota bene een Rijksmonument (hoek Van Schagenstraat / Herenstraat).  Dit monument herinnert aan de troonaanvaarding door Koningin Wilhelmina in 1898. Wegens gebrek aan goede stallingsmogelijkheden ter plaatse, raakt daardoor ook het sierhek beschadigd. Dat getuigt niet van een zorgvuldig omgaan met ons cultuurhistorisch erfgoed en staat haaks op de doelstellingen van de stichting “Mooi Voorburg”! Je kunt het overigens de fietsers nauwelijks kwalijk nemen, want er zijn domweg niet voldoende mogelijkheden om in het hart van het “Huygenskwartier” een fiets te stallen. Het bewuste gebied laat al jaren een rommelig straatbeeld zien. Simpele (fiets)voorzieningen kunnen dat eenvoudig verhelpen. Nu maar hopen, dat na evaluatie zal blijken dat de proef met de afsluiting als positief wordt beoordeeld en er eindelijk een einde komt aan deze onwenselijke en hardnekkige situatie.
 • Betere bewegwijzering op de doorgaande wegen zoals de Parkweg naar het unieke winkelgebied van de Herenstraat e.o., in samenhang met een parkeerroute.

Al deze activiteiten staan al heel lang op het “verlanglijstje” van de stichting “Mooi Voorburg” en zullen binnenkort verwezenlijkt worden. Het uiterlijk van het Beschermd Stads- en Dorpsgezicht krijgt hierdoor een zichtbare kwaliteitsimpuls.


Fietsen met kettingsloten vastgeketend


Beoogde doelstellingen.

Alle inspanningen zijn erop gericht om Voorburg  aantrekkelijker te maken en te houden. Het moet er voor  het winkelend publiek en toeristen prettig verblijven zijn met een gevarieerd winkelaanbod en een keur aan horeca. Bovendien zijn cultuur, natuur en historie op geringe loopafstand te vinden. De parken “Middenburg” en “Vreugd & Rust” vormen een “natuurlijke” en groene begrenzing van het  “Huygenskwartier Voorburg”. Ook moet het gebied voor ondernemers, die zich hier al gevestigd hebben of voor nieuwe die dat van plan zijn, voldoende aantrekkingskracht hebben om hun bedrijf uit te (blijven) oefenen. Een sympathiek investeringsklimaat is daarvoor essentieel. Het nieuwe terrassenbeleid en de proef met verlichte regelgeving voor ondernemers, moeten daarbij behulpzaam zijn. Een  bloeiend,  conjunctuur- en toekomstbestendig midden- en kleinbedrijf, de motor van onze economie, is goed voor een  blijvend “mooi” Voorburg. Ontdek de “Schatten aan de Vliet” en vergeet daarbij onze middenstand niet!

 

<< Vorige pagina