Actueel

GEWIJZIGDE WELSTANDSNOTA BELANGRIJK VOOR "MOOI VOORBURG"

De stichting ‘Mooi Voorburg’ maakt graag gebruik van de gelegenheid om te reageren op het Ontwerp aangepaste welstandsnota.

1. Algemeen
-----------------
Wij zijn van mening dat de welstandsnota blijk geeft van een visie op langere termijn, waarbij behoud van de kwaliteit van de bouwwerken en de openbare ruimte voorop staat.
Over het algemeen wordt duidelijk aangegeven wat wel en niet mogelijk is bij verbouwingen en restauratie.
Dat maakt het voor de eigenaren van bouwwerken enerzijds eenvoudig, omdat de eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen helder verwoord zijn. Anderzijds is daarmee veel vastgelegd en wordt het moeilijk zo niet onmogelijk daarvan af te wijken.

2. Opmerkingen en aanbevelingen
-----------------------------------------------

Vanaf pagina 3 worden de formuleringen met betrekking tot de uitgangspunten regelmatig herhaald.
Een positieve formulering als: “Een bouwwerk dat voldoet aan redelijke eisen van welstand levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de openbare(stedelijke of landschappelijke) ruimte”, komt dwingender over dan de in de nota gebruikte formulering.

Wij stellen het op prijs als bij de keuze van de verfkleuren van gebouwen ook gerefereerd wordt aan de door onze stichting onlangs uitgebrachte Kleurenwaaier, die als toetsingsinstrument op advies van de Welstands- en Monumentencommissie,door het College van Burgemeester en Wethouders is erkend (zie uw ongedateerde brief onder kenmerk 518751/524673, opgesteld door de heer E. Rinia).

Om een brede acceptatie van de welstandsnota te bereiken is de voorlichting naar de burgers uitermate belangrijk. Zij dienen op de hoogte te zijn van de uitgangspunten. Overigens geldt dat ook voor architecten en aannemers.

3. Slotconclusie en aanbevelingen
-----------------------------------------------

We onderschrijven de uitgangspunten met inachtneming van onze opmerkingen en aanbevelingen onder punt 2.
Echter, uitgangspunten zijn het begin van een traject, maar de handhaving van de regels is nog veel belangrijker.
Daarom is het van het grootste belang om de welstandsnota in brede lagen van de bevolking bekend te maken en actief de voorlichting te verzorgen, opdat er bij de uitvoering van bouwwerken op kan worden toegezien, dat de regels zoals in de nota geformuleerd, worden nageleefd.

Graag leveren wij een bijdrage aan de verdere discussie en vernemen wij uw reactie op onze opmerkingen en suggesties.


terug naar actueel